Wie het klein niet eert..

Algemene verkoop en leveringsvoorwaarden Meijer Textieldruk en Reclame


Artikel 1 Definities


Lid 1: in deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:

- adviseur c.q. leverancier Meijer Textieldruk en Reclame

- opdrachtgever c.q. cliënt diegene die met de leverancier in een

(pre)contractuele verhouding staat.


Lid 2: Daar waar in deze algemene voorwaarden wordt gesproken van

goederen” worden daaronder verstaan zowel de door leverancier te

leveren zaken als de door haar te leveren diensten, waaronder adviezen

en creatieve uitingen.


Lid 3: Daar waar in deze algemene voorwaarden, of tussen de

leverancier en cliënt gesloten overeenkomst, wordt verwezen naar een

internationaal gedefinieerd beding (bijv. C.O.D., ex works etc.)

dient een dergelijk beding te worden verstaan in de zin van de door de

internationale Kamer van Koophandel gepubliceerde Incoterms 1990.Artikel 2 Toepasselijkheid


Lid 1: Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle door de

leverancier gedane aanbiedingen en op alle door leverancier gesloten

overeenkomsten met cliënt.


Lid 2: Afwijkende bedingen binden leverancier slechts na schriftelijke

akkoordbevinding harerzijds en alleen voor de overeenkomst waarop

de akkoordbevinding betrekking heeft.


Lid 3: Verwijzing van cliënt naar eigen voorwaarden wordt door de

leverancier niet aanvaard, tenzij zulks – voor elk geval afzonderlijk –

uitdrukkelijk schriftelijk is overeengekomen.


Artikel 3 Aanbiedingen


Lid 1: Alle aanbiedingen in welke vorm dan ook zijn voor de leverancier

vrijblijvend tenzij deze een termijn voor aanvaarding bevatten en zijn

gebaseerd op levering onder normale omstandigheden en in normale

werktijden.


Lid 2: Indien een vrijblijvende aanbieding wordt aanvaard, heeft

leverancier het recht het aanbod binnen twee dagen na ontvangst van

de aanvaarding te herroepen.


Lid 3: Afbeeldingen, catalogi, tekeningen en verdere aan of door de

leverancier verstrekte gegevens zijn aan wijzigingen onderhevig zonder

voorafgaand een bericht en binden de leverancier niet.


Artikel 4 Prijzen


Lid 1: De bij de aanbieding opgegeven prijs of prijzen gelden exclusief

BTW in Euro’s en zijn gebaseerd op de ten tijde van de aanbieding

geldende kostenbepalende factoren.


Lid 2: Leverancier heeft te allen tijde het recht te bepalen, dat bepaalde

artikelen slechts in bepaalde minimum hoeveelheden zullen worden

geleverd.
Artikel 5 Annuleringen


Lid 1: Indien opdrachtgever de gegeven order geheel of gedeeltelijk

annuleert is hij gebonden aan leverancier alle met het oog op de

uitvoering van deze order, redelijkerwijs gemaakte onkosten (kosten

van voorbereiding, bestellingen bij derden, opslag, provisie e.d.) te

vergoeden, alles onverminderd het recht van leverancier op volledige

vergoeding wegens winstderving, zomede het overige uit de annulering

voortvloeiende schade.Artikel 6 Levering van bedrukte goederen


Lid 1: Ingeval de leverancier opdracht krijgt tot levering van speciaal

ten behoeve van cliënt bewerkte c.q. samengestelde producten is

cliënt verplicht tot aanlevering van direct

reproduceerbaar materiaal van goede kwaliteit.


Lid 2: De leverancier is uitsluitend gehouden vooraf een drukproef ter

goedkeuring aan cliënt te zenden indien zulks voor het verstrekken van

de opdracht schriftelijk door cliënt is bedongen. In dat geval verplicht

de leverancier zich uiterlijk vijf weken na ontvangst van de te

reproduceren materialen een drukproef voor te leggen aan cliënt.


Lid 3: Alle kosten van het drukwerk of daarmee samenhangend worden

afzonderlijk in rekening gebracht en zijn niet begrepen in

overeengekomen prijzen tenzij uitdrukkelijk het tegendeel is

overeengekomen.Artikel 7 Advies werkzaamheden en productontwikkeling


Lid 1: Adviseur is verplicht de belangen van cliënt naar beste weten en

kunnen te behartigen en desgevraagd adviserend op te treden.


Lid 2: Adviseur zal alle door cliënt beschikbaar gestelde informatie

strikt vertrouwelijk behandelen, ook na beëindiging van de relatie.

Zijnerzijds is cliënt gehouden tot geheimhouding ten aanzien van al

hetgeen hem bekend wordt met betrekking tot de onderneming van

adviseur, diens producten en/of diensten.


Lid 3: In geval van productontwikkeling, adviezen voor toe te passen

promotionele producten, adviezen met betrekking tot creatieve

concepten, offertes voor uitgebreide projecten met al of niet bedrukte

producten, nationale of internationale marktonderzoeken nar specifieke

producten of productaanvragen van niet concreet omschreven

goederen een vergoeding verschuldigd ter hoogte van een vooraf

tussen partijen overeen te komen uurtarief of vast tarief.


Artikel 8 Leveringen en levertijd


Lid 1: Opgegeven levertijden zullen nimmer zijn te beschouwen als

fatale termijn, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen. Bij niet

tijdige levering dient leverancier derhalve schriftelijk in gebreke te

worden gesteld.


Lid 2: De levertijd gaat in op het laatste der navolgende tijdstippen:

a) de dag van totstandkoming van de overeenkomst;

b) de dag van ontvangst door de leverancier van de voor de uitvoering

van de overeenkomst noodzakelijke bescheiden, gegevens,

vergunningen en dergelijke;

c) de dag van ontvangst door de leverancier van hetgeen volgens de

overeenkomst door cliënt eventueel bij vooruitbetaling dient te worden voldaan.

Lid 3: Indien de levering geheel of gedeeltelijk wordt verhinderd door

overmacht, is leverancier gerechtigd de levering op te schorten, dan

wel de overeenkomst voor zover niet uitgevoerd geheel dan wel

gedeeltelijk te ontbinden en betaling te vorderen van de wel

uitgevoerde gedeelten, een en ander zonder gehoudenheid enige

schadevergoeding aan cliënt te betalen.


Lid 4: Onder overmacht wordt in deze algemene verkoop- en

leveringsvoorwaarden verstaan elke van de van leverancier

onafhankelijke omstandigheid – ook al was deze ten tijde van het tot

stand komen van de overeenkomst reeds te voorzien – die nakoming

van de overeenkomst blijvend of tijdelijk verhindert, alsmede voor zover

daar niet reeds onder begrepen, oorlog, oorlogsgevaar, burgeroorlog,

oproer, werkstaking, werkliedenuitsluiting, transportmoeilijkheden

brand en/of ernstige storingen in het bedrijf van leverancier of van haar

leveranciers.


Lid 5: Leverancier behoudt zich het recht voor in geval van speciaal ten

behoeve van cliënt bewerkte c.q. samengestelde producten, maximaal

10 % meer of minder dan de overeengekomen hoeveelheid te leveren

en te factureren.


Lid 6: Het in gedeelten zenden van goederen door leverancier is, na

goed overleg vooraf toegestaan, waarbij iedere zending afzonderlijk

betaalbaar is.


Lid 7: Tenzij schriftelijk anders overeengekomen zijn, onverminderd het

hiervoor omtrent prijzen gestelde, de door de leverancier opgegeven

prijzen gebaseerd op levering af fabriek, magazijn of andere

opslagplaats, exclusief omzetbelasting en verzekering.


Lid 8: Tenzij schriftelijk anders overeengekomen zal het transport

plaatsvinden voor risico en rekening van cliënt, ook indien de

vervoerder uitdrukkelijk heeft bepaald dat alle transportdocumenten

dienen te vermelden

dat alle schade ten gevolge van het transport voor rekening en risico

van de verzender komt.


Lid 9: Tenzij schriftelijk anders overeengekomen kiest leverancier naar

beste weten, doch zonder voor deze keuze aansprakelijk te zijn, de

wijze van transport en transportmiddelen. De transportkosten zijn voor

rekening van de cliënt.


Lid 10: Indien leverancier aan cliënt monsters ter beschikking stelt mag

cliënt de monsters binnen veertien dagen na ontvangst onbeschadigd

en in de originele verpakking retourneren aan leverancier waarna de

factuur gecrediteerd wordt.


Lid 11: Indien leverancier een model, monster of voorbeeld toont of

verstrekt geschiedt dit slechts bij wijze van aanduiding: de

hoedanigheden van de te leveren zaken kunnen afwijken van het

monster, model of voorbeeld. Het bepaalde in artikel 8 is van

overeenkomstige toepassing.Artikel 9 Reclames


Lid 1: Reclames terzake van uitwendig waarneembare gebreken dienen

schriftelijk binnen acht dagen na levering der zaken te geschieden, bij

overschrijding waarvan leverancier niet tot enigerlei vorm van

schadevergoeding gehouden is.Lid 2: Reclames terzake van niet uitwendig waarneembare gebreken

dienen schriftelijk binnen acht dagen te geschieden tot ultimo drie

maanden na levering der goederen welke termijn als vervaltermijn te

gelden heeft.


Lid 3: Reclames terzake van de hoogte van de door leverancier

verzonden facturen dienen binnen acht dagen na factuurdatumschriftelijk te worden gemeld, welke termijn als vervaltermijn te geldenheeft.

Lid 4: Voor de door leverancier geleverde doch door haar van derden

betr

okken diensten, zaken en/of grondstoffen geldt het in vorige leden
bepaalde slechts voor zover en in die mate waarin de derde-leveranciervan die diensten, zaken en/of grondstoffen aan leverancier garantieheeft gegeven.

Lid 5: Door leverancier als ondeugdelijke erkende goederen zullen door

hem hetzij worden vervangen, hetzij in aankoopbedrag wordengecrediteerd onder uitsluiting van enigerlei andere wijzen van(aanvullende) schadevergoedingsverplichting.

Lid 6: Terugzending mag slechts geschieden na schriftelijke

goedkeuring van leverancier, doch is voor rekening van cliënt enimpliceert nimmer enige erkenning van aansprakelijkheid.

Artikel 10 Eigendomsvoorbehoud


Lid 1: De leverancier behoudt zich de eigendom voor van alle door haar

aan cliënt afgeleverde goederen totdat de koopprijs voor al dezegoederen geheel is voldaan.

Lid 2: Indien de leverancier in het kader van de met cliënt gesloten

overeenkomst ten behoeve van cliënt door cliënt te vergoedenwerkzaamheden verricht, geldt de voorbehouden eigendom eveneenstotdat cliënt ook deze vordering van de leverancier geheel voldaanheeft.

Lid 3: De voorbehouden eigendom geldt eveneens ten aanzien van

vorderingen die de leverancier jegens cliënt mocht verkrijgen wegenstekortschieten van cliënt in een of meer van zijn verplichtingen jegensde leverancier.


Lid 4: Zolang de eigendom van de geleverde goederen niet op cliënt is

overgegaan mag deze de zaken niet verpanden of aan een derde enigander recht daarop verlenen anders dan in het kader van de normaleuitoefening van zijn bedrijf waarbij cliënt zich verplicht om, in geval vanverkoop op krediet, van zijn afnemers een eigendomsvoorbehoud tebedingen op de voet van het bepaalde in dit artikel.

Lid 5: Cliënt verbindt zich vorderingen die hij tegen zijn afnemers

verkrijgt niet aan derden te cederen of te verpanden en verbindt zichvoorts bedoelde vorderingen zodra de leverancier de wens daartoe tekennen geeft, aan haar te verpanden op de wijze, aangegeven in art. 3:239 BW tot meerdere zekerheid van haar vorderingen uit welke hoofdedan ook tegen cliënt.

Lid 6: Indien cliënt met de nakoming van zijn betalingsverplichtingen

jegens de leverancier tekortschiet of de leverancier goede grond heeftte vrezen dat hij in die verplichtingen zal tekortschieten, is deleverancier gerechtigd de onder eigendomsvoorbehoud afgeleverdegoederen terug te nemen. Na terugneming zal cliënt wordengecrediteerd voor de marktwaarde, welke in geen geval hoger zal zijndan de oorspronkelijk koopsom verminderd met de op de terugneming gevallen kosten.


Artikel 11 Betaling

Lid 1: Tenzij schriftelijk anders is overeengekomen en onverminderd het

in het volgende lid bepaalde dienen betalingen aan leverancier nettobinnen 30 dagen na factuurdatum te geschieden, welke termijn alsfatale termijn te gelden heeft. Nalatigheid van cliënt ter zake van hetafnemen van zaken, laat de betalingsverplichting onverlet.

Lid 2: Tot het netto factuurbedrag behoort de in de factuur genoemde

krediet – beperkingstoeslag van 2%, die uitsluitend in mindering magworden gebracht indien de factuur voor het overige binnen 14 dagenna factuurdatum wordt betaald.

Lid 3: Tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen strekken alle

betalingen, hoe ook gemaakt, van cliënt in de eerste plaats inmindering op de kosten, vervolgens in mindering op de verschenenrente en tenslotte in mindering op de hoofdsom van de onbetaaldgelaten facturen.

Lid 4: Schuldvergelijking of andere vormen van verrekening zijn zonder

uitdrukkelijke schriftelijke overeenkomst nimmer toegestaan.

Lid 5: De leverancier is te allen tijde gerechtigd alvorens te leveren, of

met de levering voort te gaan, naar haar oordeel voldoendevooruitbetaling of zekerheid voor het nakomen van debetalingsverplichting van cliënt te verlangen, waarbij leveranciergerechtigd is verdere leveringen op te schorten indien cliënt aan ditverlangen niet tegemoet komt, ook in geval een vaste levertijd isovereengekomen, een en ander onverminderd hetrecht van leverancier vergoeding van schade te vorderen wegens telate c.q. niet – uitvoering van de overeenkomst.

Lid 6: Indien cliënt niet binnen de overeengekomen termijn betaalt is hij

van rechtswege in verzuim en heeft leverancier zonder enigeingebrekestelling het recht hem vanaf de vervaldatum der onbetaaldefactuur of facturen een rente in rekening te brengen ten bedrage van2% boven de wettelijke rente met een minimum rentepercentage van12 % per jaar over het factuurbedrag.

Lid 7: Kosten van invordering, zowel gerechtelijk als buitengerechtelijk

zijn voor rekening van cliënt. De buiten gerechtelijk incassokostenworden gesteld op het door de Nederlandse Orde van Advocatengeadviseerde incassotarief, zoals vastgesteld in het calculatieschemavoor advocatendeclaraties.

Lid 8: Indien cliënt in verzuim geraakt zijn vanaf dat moment alle bij de

leverancier op cliënt openstaande vorderingen onmiddellijk opeisbaar.

Artikel 12 Aansprakelijkheid

Lid 1: Behoudens grove schuld of opzet van de directie of

leidinggevende ondergeschikten van leverancier, is leverancier slechtsaansprakelijk voor kosten, schaden of interessen, ontstaan als gevolgvan daden of nalatigheid van voornoemde personen of van andereondergeschikten van leverancier dan wel van personen doorleverancier tot uitvoering van de overeenkomst gebezigd, echter tot tenhoogste het bedrag van de factuurwaarde van de door de leveranciergeleverde zaken in verband waarmede schade is ontstaan.

Lid 2: Iedere aansprakelijkheid van leverancier voor bedrijfsschade of

andere indirecte schade, geleden door cliënt en/of derden, door welkeoorzaak ook ontstaan, is uitdrukkelijk uitgesloten.

Lid 3: Indien cliënt zaken, waaromtrent leverancier hem onder opgave

van redenen heeft medegedeeld te twijfelen aan de kwaliteit,doorverkoopt, levert, verpand of op andere wijze, onder welke titel danook, al dan niet om niet en al dan niet in gebruik, aan een anderoverdraagt of te zijner beschikking stelt, is cliënt verplicht leverancier tevrijwaren voor alle aanspraken van derden wegens schade, opgetredendoor, of in verband met door leverancier aan de wederpartij te leveren.

Artikel 13 Ontwerpen, modellen etc.

Lid 1: Alle tekeningen, schetsen, schema’s, monsters, modellen,

gereedschap e.d. die door leverancier worden gehanteerd blijven ookindien zij aan cliënt ter hand worden gesteld geestelijk en/of fysiekeigendom van leverancier en mogen derhalve behoudensvoorafgaande schriftelijke toestemming van leverancier, voor geenander doel dan uitvoering van de overeenkomst tussen leverancier encliënt gebruikt worden.

Lid 2: Cliënt vrijwaart leverancier voor aanspraken van derden, terzake

van de in het voorgaande lid genoemde goederen afkomstig van cliënt,betreffende intellectuele eigendomsrechten.

Artikel 14 Geschillen/toepasselijk recht


Lid 1: Op alle overeenkomsten waarop deze voorwaarden geheel of

gedeeltelijk van toepassing zijn, is het Nederlands recht vantoepassing.

Lid 2: Met inachtneming van het bepaalde in artikel 100 van het

wetboek van Burgelijke Rechtsvordering zullen alle geschillen wordenbeslecht door de bevoegde Rechter binnen het arrondissement van devestigingsplaats van leverancier.

Lid 3: Voor zover niet anders dan uitdrukkelijk schriftelijk is

overeengekomen vervallen alle rechtsvorderingen waartoe dezealgemene voorwaarden cliënt aanleiding geven door het verloop van

een jaar sedert leveringsdatum.